Adres

Mergelbouwsteen Kleijnen

Bergstraat 31

6301 AB Sibbe/Valkenburg

Contact

Privacyverklaring

Mergelbouwsteen Kleijnen bv neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

 1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
 2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
 3. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
 4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.
 5. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan geautoriseerde medewerkers op een ‘need-to-know’ basis.
 6. In de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten de onderneming. Er is echter een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen:
  • derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld of een onderaannemer die voor ons werkzaamheden bij u uitvoert;
  • wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
 1. Mergelbouwsteen Kleijnen bv verkoopt geen persoonsgegevens, behalve in het geval van een eventuele fusie, consolidatie, wijziging in de zeggenschap, reorganisatie of liquidatie van (een deel van) ons bedrijf.
 2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om contact met u op te nemen of u te voorzien van producten of diensten die u bij ons hebt opgevraagd.
 3. U hebt recht op inzage in uw gegevens. Daarbij kunt u verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.
 4. Inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kan met een bericht aan de in de kop vermeldde adressen.

 

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

 • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant;
 • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan Mergelbouwsteen uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals een transporteur of onderaannemer;
 • De uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een accountantscontrole;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Mergelbouwsteen gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Mergelbouwsteen toegang tot uw gegevens. Wij bewaren de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.